کلینیک گوش و حلق و بینی

   کلینیک گوش و حلق و بینی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

9-13

دکتر یزدانی

شنبه 

9-13

دکتر جلیلیان

یکشنبه  

9-13

14-17

دکتر جلیلیان

دکتر یزدانی

 دوشنبه

10-13

دکتر شریفی

سه شنبه 

10-13

دکتر اسدیان -دکتر شریفی

چهارشنبه 

10-12 

دکتر نورصادقی - دکتر اسدیان

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873