قدرداني از تعدادي ازپرستاران در حضور مترون بیمارستان

قدرداني از تعدادي ازپرستاران در حضور مترون بیمارستان
قدرداني تعدادي ازپرستاران

قدرداني ازعملكرد  تعدادي ازپرستاران در حضور مترون محترم  بيمارستان و جمعي از سوپروايزرها

قدرداني تعدادي ازپرستاران قدرداني تعدادي ازپرستاران