مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان

مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان
مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان

 

مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان
مراسم تجليل و تقدير از پرسنل بازنشسته بيمارستان