دکترمریم تراب پرهیز

تخصص
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آدرس مطب
ولیعصر ربروی بیمارستان دی ساختمان پزشکان دی شماره4
تلفن مطب
88775457