دکتر امان اله قوجقی

تخصص
متخصصENT
آدرس مطب
خيابان وليعصر ابتداي خيابان ميرداماد جنب ساختمان پايتخت ساختمان ميرداماد شماره 482
تلفن مطب
88882000 - 88779272