برگزاري مانور ترياژ در بحران

teryag

مانور تمرين عملياتي ترياژ با حضور اعضاي چارت بحران در بيمارستان دي برگزار گرديد. بر اساس سناريوي اين مانور ، اعلام تصادف فرضي به بيمارستان با 9 مصدوم و انتقال آن به بيمارستان برنامه ريزي شد. 

اين مانور در ساعت 15 در بيمارستان برگزار گرديد و كليه اعضاي چارت و مسئولين و سرپرستاران ‌در مانور حضور داشتند

هدف از اجراي اين طرح ، ارزيابي فرماندهي حادثه و توانمندي اعضاي چارت بحران در اجراي اين طرح بوده است.

Teryag Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

Teryag

 

فر