مراسم تجليل از بازنشستگان

hosseinpoor

مراسم بازنشتگي و تجليل از آقاي علي حسين پور ، با حضور مديريت بيمارستان

Image removed.

Image removed.Image removed.