مراسم تجليل از بازنشستگان با حضور مديريت بيمارستان

بازنشستگان
بازنشستگان
بازنشستگان

 

بازنشستگان

 

بازنشستگان

 

بازنشستگان