مراسم تجليل از بازنشستگان بيمارستان با حضور مديريت- بهار 99