مراسم تجليل از بازنشستگان بيمارستان دي با حضور مديريت بيمارستان

تجليل از بازنشستگان
بازنشستگان بازنشستگان  
بازنشستگان بازنشستگان