داخلی 1

سرویس داخلی بیمارستان دی در دپارتمان های زیر خدمات خود را ارائه می دهد :

 • بخش نفرولوژی
 • بخش هماتولوژی – انکولوژی
 • بخش گوارش
 • بخش مغز و اعصاب
 • بخش غدد
 • بخش روماتولوژی
 • بخش قلب
 • کنترل مایعات خورده شده و دفع شده، جمع آوری نمونه های ادراری ، درخواست آزمایشات درخواستی و پیگیری جواب آنها، درخواست گرافیها ،CT Scan ، MRI و پیگیری جواب آنها ، بیوپسی کلیه ، ارسال نمونه های درخواستی به آزمایشگاه پاتولوژی یا خارج از بیمارستان، گرفتن وقت جهت انجام گرافی های درخواستی که خارج از بیمارستان انجام میشود.
 • درخواست و تزریق خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران
 • آمادگی آندوسکپی ، کولونوسکپی ERCP ، گذاشتن و مراقبتهای N/G Tube ، درخواست آزمایشات (Tap مایع اسیت، بیوپسی کلیه)  و ارسال نمونه های درخواستی
 • انجام VEP , LP , EEG , EMG , NCV
 • پالس تراپی
 • درخواست مشاوره های درخواستی،وقت Whole body , bone scan ، سنجش تراکم استخوان ، Tap بالغ سینوویال
 • برونکوسکوپی ، Tap نمونه پلور (ارسال نمونه ها ) هولتر آپنه ، تست خواب ، تست تنفس
 • شالدون گذاری ، فیستول گذاری ،  CVP گذاری
 • درن گذاری داخل مجاری صفراوی ، تزریق داخل نخاعی (کموتراپی داخل نخاع)
 • مراقبت از پوست
 • آمادگی آنژیوگرافی وEECP

تماس با بخش داخلی 1
مکان: طبقه سوم بیمارستان دی    
تلفن: 84942331-84942330