راهنمای مراجعین

Image removed.

در این بخش شما با امکانات و عملکرد  بستری شدن بیمار در بیمارستان از بدو  ورود تا ترخیص بیمار از بیمارستان آشنا می گردید: