سی سی یو

تمامي تخت هاي بخش CCU  و POST CCU  مجهز به مانيتور ،ساكشن ،‌اكسيژن ،‌NIBP   و پالس اكسي متر بوده و كليه مانيتورها به مانيتور سانترال متصل مي باشند. در اين بخش جهت ايمني BOX آتش نشاني موجود است.

بيماراني كه در اين بخش ها بستري مي شوند شامل كساني كه : ادم ريه ، نارسايي قلبي ،‌ انفاركتوس ميوكارد ،‌آريتمي قلبي و بيماراني كه بعد از عمل جراحي مشكل قلبي دارند مي باشد.

 

پزشكان قلب :

دكتر ناظري

دكتر هاشميان

دكتر كوهي

دكتر ضرابي

دكتر اورعي

دكتر قرباني شريف

دكتر ميرمعصومي

دكتر افتخارزاده

دكتر فيروزي

دكتر آزادي

دكتر عبدي

دكتر روشني

دكتر عزيزي

دكتر واقفي

دكتر تقي پور

 

تماس :‌

طبقه سوم بيمارستان دي

84942333