كلينيك ديابت

 

دكتر روز ساعت
خانم دكتر مشرفشاه شنبه 15-16
خانم دكتر مشرفشاه چهارشنبه 15-16