پاتولوژی

انجام کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی پاتولوژی،سیتولوژی؛FNA ،ایمونوهیستوشیمی وانجام نمونه ها بصورت فروزن
 
امکان جواب دهی بصورت پست الکترونیکی
 
E-mail:[email protected]