کلینیک اطفال

clinik-ped

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-12

دکتر تقوي

شنبه 

9-11

8-13

دکتر كاشي

دكتر زحمتكش

یکشنبه  

8-12

 دکتر تقوي

 دوشنبه

9-11

8-13

 دکتر كاشي

دكتر زحمتكش

سه شنبه 

8-12

 دکتر تقوي

چهارشنبه 

9-11

8-13

دكتر كاشي 

دكتر زحمتكش

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873