کلینیک اطفال

clinik-ped

   کلینیک اطفال

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

7-19

دکتر کشیک اطفال

شنبه 

9-11

11-19

دکتر كاشي

دكتر كشيك اطفال

یکشنبه  

7-19

 دکتر کشیک اطفال

 دوشنبه

9-11

12-19

 دکتر كاشي

دكتركشيك اطفال 

سه شنبه 

7-19

 دکتر کشیک اطفال

چهارشنبه 

9-11

12-19

دكتر كاشي 

دكتر كشيك اطفال

 پنج شنبه

پزشک متخصص اطفال به صورت شبانه روزی در بیمارستان حضور دارد

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873