کلینیک جراحی پلاستیک

 

   کلینیک جراحی پلاستیک

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-12

13-15

دكتر ميرفخرايي

دکتر حق گذار

یکشنبه  

13-14

دکتر تبریزیان 

سه شنبه 

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873