کلینیک داخلی

 

 

   کلینیک داخلی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دكتر شاكر

شنبه 

11-13

دكتر شاكر

یکشنبه  

11-13

دکتر محسنی جم

 دوشنبه

11-13

دكتر شاكر

سه شنبه 

11-13

دکتر محسنی جم

چهارشنبه 

- - پنجشنبه