کلینیک روانپزشکی

 

   کلینیک روانپزشکی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-12

آقاي دکتر جلالیان

سه شنبه 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 
84942844 -84942874 -84942873