کلینیک روماتولوژی

 

کلینیک روماتولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-9

خانم دکتر سروش

دوشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873