کلینیک ریه

 

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

12-14

دکتر صابر

شنبه

12-14

دکتر صابر

يكشنبه

10-11

دكتر سلوكي

دوشنبه

12-14

دكتر صابر

سه شنبه

12-14 دكتر صابر چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873