کلینیک زنان

 

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-12

13-14

دكتر شايان 

شنبه 

10-12

13-14

دکتر دیانی

دكتر شايان 

یکشنبه

10-12

13-14

دكتر شايان

دوشنبه

10-12

13-14

خانم دکتر کتابی

دكتر شايان 

سه شنبه 

9-12

13-14

خانم دکتر میراب زاده

دكتر شايان 

چهارشنبه 

10-12

خانم دكتر ميرزايي

خانم دكتر مافي

پنجشنبه

 
 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873