کلینیک زنان

 

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-10

14-16

11-13

دکتر شاهرخی

دكتر شايان

دکتر انصاری

شنبه 

10-13

12-14

14-16

دکتر دیانی

دکتر کتابی

دكتر شايان

یکشنبه

10-12

14-15

12-14

دكتر شايان

 

دکتر انصاری

دوشنبه

10-12

12-14

دكتر کاتب

دکتر کتابی

سه شنبه 

9-13

15-17

خانم دکتر میراب زاده

آموزش شیرمادر

چهارشنبه 

9-12

دكتر بدخش

پنجشنبه

 
 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873