کلینیک قلب

کلینیک قلب

 

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-14

دکتر آزادی

شنبه

9-11

دکتر کوهی

یکشنبه

11-14

دکتر روشنی

دوشنبه

8-14

دکتر ضرابی

سه شنبه

9-11

دکتر هاشمیان

چهارشنبه

9-12

دکتر فیروزی

(دكتر عزيزي)

پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873