انجام راديولوژي در منزل جهت رفاه حال شهروندان محترم

مركز تصويربرداري بيمارستان جهت رفاه حال بيماران عزيز كليه راديوگرافي هاي روتين را در منزل شما انجام مي رساند. 

جهت هماهنگي با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد.

 84942610 

 0905-2438829

Radiology_dar[email protected]