تصويربرداري

مركز تصويربرداري بيمارستان دي واقع در بيمارستان دي مي باشد اين مركز در سال 1369 تاسيس شده است و از بخشهاي سي تي اسكن، ام آر آي، راديولوژي، سونوگرافي، سنجش تراكم استخوان، ماموگرافي، پانوركس و راديوگرافي دندان تشكيل شده است.

چشم انداز

داشتن رتبه اول در كشور جهت ارائه بهترين خدمات تشخيصي- درماني تصويربرداري است.

رسالت

ارائه خدمات بيمار محور با استفاده از به روزترين تكنولوژي ها و كاركنان مجرب.

خانم دكتر مهرانگيز رحماني

دكتري پزشكي- دانشگاه مشهد

دكتري تخصصي راديولوژي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

گذراندن دوره فوق تخصصي سونوگرافي به مدت 6 ماه در لندن

دوره فوق تخصصي سي تي اسكن به مدت 6 ماه در دانشگاه شهيد بهشتي

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

در حال حاضر بازنشسته دانشگاه شهيد بهشتي

آقاي دكترمحمود طهرائي نصرآبادي

دكتري پزشكي و تخصص راديولوژي و فوق تخصص راديولوژي-

MBBS (Bachelor medicine bachelor surgery) GOA Medical College University India

استاديار دانشگاه تهران به مدت 10 سال

عضو هيات علمي دانشگاه تهران

كارشناس تخصصي راديولوژي نظام پزشكي

داراي برد تخصصي راديولوژي

دوره هاي فوق تخصصي سي تي اسكن و ام آر آي

تعداد شيفت هاي كاري:   

نام قسمت

شيفت هاي كاري

آنكال

سونوگرافي

22-7:30

7:30-22

راديولوژي

24 ساعته

-

سي تي اسكن

24 ساعته

-

پذيرش

24 ساعته

-

MRI 

19:30-7:30

(جهت بيماران سرپايي و بستري)

-

22:30-19:30

(جهت بيماران اورژانسي)

تلفن هاي داخلي تصويربرداري

راديولوژي

611

سي اسكن و ام ار اي

637-638

جوابدهي و تايپ

610

فاكس راديولوژي

612

 

تلفن: 19- 88797111
وب سایت: http:// daymic.ir

https://telegram.me/daymic_bot