دپارتمان قلب

دپارتمان قلب و عروق بیمارستان دی از زمان شروع به کاربیمارستان در سال 1369 فعالیت خود را با بهره مندی از متخصصین مجرب داخلی قلب و عروق ، قلب اطفال و جراحی قلب  آغازوبا گسترش شاخه های فوق تخصصی قلب و عروق شامل اینترونشنال کاردیولوژی ، اکوکاردیوگرافی ، الکتروفیزیولوژی در بیمارستان کماکان در حال پیشرفت بوده وبا وجود امکانات و تکنولوژی نوین تشخیصی ، درمانی رایج دنیا بطور مستمر خدمات خود را درطیف وسیعی از بیماریهای قلب وعروق ارائه میدهد.
همچنین متخصصین این دپارتمان به منظور ارائه خدمات مطلوب همکاری و مشارکت گسترده ای  با سایر گروههای تخصصی بیمارستان نظیر جراحی عروق، طب داخلی ( نفرولوژی ، غدد، ریه، و مراقبت های ویژه ) و جراحی، رادیولوژی ، سی تی ا سکن و فیزیوتراپی دارند.

خدمات این دپارتمان به شاخه های زیر تقسیم میگردد:

 • داخلی قلب و عروق ( درمان طبی و نیز کاتتریسم قلب راست وچپ و آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق محیطی)
 • اینترونشنال کاردیولوژی ( کاتتریسم قلب راست و چپ ، آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق مرکزی و محیطی ، سونوگرافی داخل عروقی ( IVUS)  و اقدامات درمانی تهاجمی ( چون آنژیوپلاستی ، استنت گذاری، آمبولکتومی و والوپلاستی دریچه ... )
 •  اکوکاردیوگرافی
 •  الکترو فیزیولوژی ( بررسی و درمان ابلیشن و کاشت انواع پیس میکر)
 • جراحی قلب و عروق
 • جراحی و اینترونشن عروق محیطی
 • قلب اطفال
 • بازتوانی ( EECP )  و کاربرد سلول های بنیادی
 •  بخشهای تحت نظارت بخش قلب و عروق

 
بخش های تحت نظارت این دپارتمان عبارتند از: 

 •  بخش مراقبت های ویژه قلب ( سی سی یو)
 •  بخش مراقبتهای پس از سی سی یو
 • آزمایشگاه کاتتریسم قلب و عروق
 •  بخش مراقبت های کاتتریسم/آنژیوگرافی ( پست کت)
 • بخش داخلی
 • بخش مراقبتهای ویژه قلب باز
 • بخش مراقبت های پس از قلب باز
 • بخش جراحی قلب
 • بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز اطفال
 •  کلینیک قلب ( اکو/ تست ورزش/ هولتر مانیتورینگ ریت و فشا ر)
 • کلینیک قلب اطفال
 • واحد EECP  وکاربرد سلول های بنیادی
 • واحد تحقیقات قلب و عروق شامل ( اطفال، جراحی قلب و داخلی قلب)
 •  بخش سی تی اسکن ( همکاری مشترک متخصصین رادیولوژی و قلب و عروق برای MSCT Angiography)

اسامی پزشکان 

الف - متخصصین داخلی قلب و عروق:
خانم دکتر میترا آزادی
آقای دکتر محمود روشنی
آقای دکتر علی ضرابی
آقای دکتر مراد کوهی حبیبی
 
ب-گروه اینتر ونشنال کاردیولوژی :
آقای دکتر سیف الله عبدی
آقای دکتر ایرج فیروزی
آقا ی دکتر ایرج ناظری
آقای دکتر محمود هاشمیان
 
.
ج - گروه الکتروفیزیولوژی :
آقا ی دکتر سعید اورعی
آقای دکتر محمود افتخارزاده
آقا ی دکتر علیرضا قربانی شریف
آقای دکتر مهرداد میر معصومی
 
د- گروه اکوکاردیوگرافی :
خانم دکتر فریده روشنعلی ، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
کلیه متخصصین قلب و عروق نامبرده در موارد الف و ب و ج
 
ذ- گروه جراحی قلب و عروق:
آقای دکتر محمد حسین ماندگار
آقای دکتر محمد علی یوسف نیا
 
ر- گروه قلب اطفال :
آقای دکتر جامی شکیبی گیلانی
آقا ی دکتر سروش غفوریان
آقای دکتر محمد مهران پور
آقا ی دکتر آرمن کوچاریان
آقای دکتر کیانی
 
ژ- گروه EECP :
آقای دکتر جامی شکیبی گیلانی