دیالیز

واحد دیالیز بیمارستان دی از سال 1370 همزمان با شروع بکار بیمارستان توسط مرحوم جناب آقای دکتر هاشمی راد ، متخصص نفرولوژی فعال شد و از سال 1379 تا حال توسط جناب آقای دکتر علیرضا نصراللهی ، فوق تخصص نفرولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اداره میشود. خدمات تشخیصی درمانی این دپارتمان با بهره گیری از امکانات وتجهیزات جایگزین عملکرد کلیوی در زمینه های زیر ارائه میگردد:

 

  • نارسایی حاد و مزمن کلیه
  • سنگ کلیه ( بررسی وپیگیری اتیولوژی سنگ کلیه )
  • اختلالا ت آب و الکترولیتی
  • درمان های جایگزین عملکرد کلیو ی مثل همودیالیز، دیالیز صفاقی حادو CRRT
  • پیوند کلیه 

خدمات این دپارتمان در دو بخش داخلی یک ، دو و دیالیز واقع در طبقه سوم بیماستان در مجاورت بخش سی سی یو ارائه میشود.

شماره تماس : 84942322

 

رئیس بخش : آقای دکتر نصراللهی

سرپرستار : خانم خواهشی