فهرست تعرفه‌ها

گروه بيمارستانهاي خصوصي درجه  يك تهران تعرفه  A  سال 1397 

1

اتاق يك تخته

7.699.000+855.000

ريال

2

اتاق دو تخته

5.988.000

ريال

3

اتاق عمومي

4.277.000

ريال

4

NICU

15.396.000

ريال

5

ICUG

15.396.000

ريال

6

CCU&POSTCATH

9.837.000

ريال

7

POST CCU

7.698.000

ريال

8

تخت نوزاد

2.994.000

ريال

9

انكوباتور

4.277.000

ريال

10

همراه در اتاق دو تخته

855.000

ريال

11

همراه در اتاق يك  تخته

855.000

ريال

12

تخت Daycare

2.200.000

ريال

13

تخت ICU/OH

15.396.000

ريال

 

در صورت استفاده از اتاق يك تخته ( رديف 1 ) هزينه همراه ( رديف 11) در هر صورت شارژ بيمار خواهد شد