كلينيك جراحي لاپاراسكوپي

clinik-Laparsocopy
ساعت دكتر روز
14-16 دكتر خلج شنبه
16-17 دكتر قدسي چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873