كلينيك جراحي لاپاراسكوپي

clinik-Laparsocopy
ساعت دكتر روز
15-16 دكتر قدسي چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873