كلينيك داخلي مغز و اعصاب

clinik-dakheli maghz
ساعت دكتر روز
9-12 دكتر موسوي شنبه
- - یکشنبه
9-12 دكتر موسوي دوشنبه
    سه شنبه
9-12 دكتر موسوي چهارشنبه
- - پنجشنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873