كلينيك ديابت

 

روز دكتر  ساعت
شنبه خانم دكتر مشرفشاه 13-14
يكشنبه  دكتر ضيايي 14-15
چهارشنبه خانم دكتر مشرفشاه 13-14