كلينيك ديابت

 

روز دكتر  ساعت
شنبه خانم دكتر مشرفشاه 13-14
چهارشنبه خانم دكتر مشرفشاه 13-14