كلينيك ديابت

 

دكتر روز ساعت
خانم دكتر مشرفشاه شنبه 14-16
خانم دكتر مشرفشاه چهارشنبه 14-16