مراقبت روزانه(DayCare)

بخش Daycare بيمارستان دي با 5 تخت بزرگسال فعال واقع در طبقه پنجم بيمارستان ،‌با ارائه خدمات درماني مراقبتي روزانه از بيماران جراحي با گروهي از پزشكان جراح مجرب و گروه پرستاري مجهز به امكانات و تجهيزات مراقبتي مي باشد.

خدمات قابل ارائه‌:‌

جراحي هاي گوشي

جراحي هاي سينه

رينوپلاستي و سپتوپلاستي

ديسك كمر

جراحي هاي اورولوژي

كاتاراكت و ...

 

پزشكان :‌

دكتر شريفي

دكتر مرزباني

دكتر برقعي

دكتر خرسندي

دكتر هاشمي

دكتر فرشي و كليه جراحان

رييس بخش : دكتر موسي زاده

 

شرايط بستري : پذيرش بيماران از طريق مطب و اورژانس بيمارستان بطور روزانه مي باشد.

شماره تماس با بخش : 84942532