پاراکلینیک

پاراکلینیک بیمارستان دی:

  • آزمایشگاه
  • رادیولوژی
  • داروخانه
  • پاتولوژی
  • فیزیوتراپی