پست کت(Post Cath)

بخش POST CATH بيمارستان دي واقع در طبقه دوم درمجاورت دفتر پرستاري مي باشد.

اين بخش داراي 15 تخت با Unit مجزا است كه هر تخت مجهز به مانيتور مي باشد.

 

نحوه پذيرش بيماران در اين بخش از 3 طريق انجام ميگيرد :‌

  1.  اورژانس                   2- پذيرش بيمارستان              3- بخشهاي ديگر بيمارستان (داخلي و جراحي)

 

بيماران قبل و بعد از پروسيجرهاي زير تحت مراقبت قرار ميگيرند:

EPS -Ablation

Shock

Angio

آنژيوپلاستي كرونر و كاروتيد

ICD – PPM

Tavi

Evav

بستن ASD

بستن PFO

 

پزشكان :

دكتر ناظري

دكتر عبدي

دكتر هاشميان

دكتر فيروزي- دكتر عزيزي

دكتر كوهي - دكتر تقي پور

دكتر روشني

دكتر اورعي

دكتر قرباني شريف

دكتر افتخارزاده

دكتر ميرمعصومي

دكتر آزادي

دكتر ضرابي