کلینیک آنکولوژی

clinik-oncology

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

8-17

دکتر فخاریان

شنبه

8-17

15-18

دکتر فخاریان

دكتر قوام زاده 

یکشنبه

-

-

دوشنبه

8-17

15-18

دکتر فخاریان

دکتر قوام زاده

سه شنبه

8-17

 دکتر فخاریان

چهارشنبه

10 دكتر شازاد پنجشنبه  

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873