کلینیک استروبوسکوپی

clinik-stroboscopy

 

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

14-17

آقای رستمی

یکشنبه  

14-17

آقای رستمی

سه شنبه 

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873