کلینیک اورولوژی

clinik-urology
 

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-14

دکتر مرزبانی 

شنبه 

8-10

11-13

دکتر پورمند

دکتر حسینی

یکشنبه  

11-13

14-16

دكتر تراب پرهيز

دکتر مرزبانی

 دوشنبه

8-10

11-13

دکتر پورمند

دكتر تراب پرهيز

سه شنبه 

11-13

دکتر حسینی

چهارشنبه 

-

 پنج شنبه

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873