کلینیک تغذیه

clinik-Taghzieh

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

-

-

یکشنبه  

15-17

خانم دکتر معراجی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 
84942844 -84942874 -84942873