کلینیک جراحي اطفال

clinik-ped surgery
 

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

10-11

دكتر شيخ

سه شنبه

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873