کلینیک جراحی عمومی

clinik-General Surgery

   کلینیک جراحی عمومی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

9-13

9-13

دکتر اکبری

دکتر کشکولی

شنبه 

10-13

 دکتر هاشمی

یکشنبه  

10-13

دکتر عطري - دکتر موسی زاده

دكتر قدسي

 دوشنبه

10-13

دکتر نجفی

سه شنبه 

 -

پزشک آنکال

چهارشنبه 

-

پزشک آنکال

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید

84942844 -84942874 -84942873