کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 

   کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دکتر سدیفی

شنبه 

-

-

يكشنبه

11-13

دکتر سدیفی

 دوشنبه

-

-

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه