کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 

   کلینیک جراحی مغز و اعصاب

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-12

16

دکتر سدیفی

دكتر باغبان

شنبه 

-

-

يكشنبه

11-12

14-15

دکتر سدیفی

دكتر باغبان

 دوشنبه

14-15

دكتر باغبان

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه