کلینیک داخلی

 

 

   کلینیک داخلی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

11-13

دكتر شاكر

شنبه 

11-13

دكتر شاكر

یکشنبه  

-

-

 دوشنبه

11-13

دكتر شاكر

سه شنبه 

-

-

چهارشنبه 

- - پنجشنبه