کلینیک ریه

 

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

12-13

دکتر صابر

شنبه

12-13

دکتر صابر

يكشنبه

-

-

دوشنبه

12-13

دكتر صابر

سه شنبه

12-13 دكتر صابر چهارشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873