کلینیک زنان

 

   کلینیک زنان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-9

دکتر شاهرخی

شنبه 

10-12

دکتر دیانی

یکشنبه

10-12

دكتر شايان

دوشنبه

10-12

دکتر کتابی

سه شنبه 

9-12

خانم دکتر میراب زاده

چهارشنبه 

-

-

پنجشنبه

 
 

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873