کلینیک طب فيزيكي و توانبخشي

 

کلینیک کنترل درد و درمان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

15-19

خانم دكتر اسماعيلي

شنبه  

15-19 خانم دكتر اسماعيلي دوشنبه 
15-19 خانم دكتر اسماعيلي سه شنبه 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873