کلینیک پوست

 

   کلینیک پوست

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

16-18

دکتر کمالی

شنبه 

16-18

دکتر کمالی

یکشنبه  

9-11

دکتر کمالی

 دوشنبه

16-18

دکتر کمالی

سه شنبه 

16-18

دکتر کمالی

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873