کلینیک کنترل درد و درمان

 

کلینیک کنترل درد و درمان

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

شنبه  

 

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873