کلینیک گوش و حلق و بینی

 

   کلینیک گوش و حلق و بینی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-13

خانم دکتر یزدانی

شنبه 

9-14

دکتر جلیلیان

یکشنبه  

9-14

14-18

دکتر جلیلیان

خانم دکتر یزدانی

 دوشنبه

10-13

دکتر شریفی

سه شنبه 

9-11

16-18

دکتر شریفی

خانم دكتر يزداني 

چهارشنبه 

10-12 

دکتر نورصادقی 

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873