کلینیک گوش و حلق و بینی

 

   کلینیک گوش و حلق و بینی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

8-12

خانم دکتر یزدانی

شنبه 

9-14

دکتر جلیلیان

یکشنبه  

9-14

دکتر جلیلیان

 دوشنبه

10-12

دکتر شریفی

سه شنبه 

10-12

دکتر شریفی 

چهارشنبه 

9-11

خانم دكتر سعيدي 

 پنج شنبه

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873