برآورد هزینه عملهای رایج تشخیصی درمانی برای بیماران بین الملل

جراحی زنان

Tarefe zanan

جراحی عمومی:

Tarefe Jarahi omoomi

جراحی مغز و اعصاب:

Tarefe maghzo asabb

ارتوپدی :

Tarefe ortopedi

گوارش:

Tarefe Govaresh

جراحی زیبایی:

Tarefe zibai

اورولوژی:

Tarefe Urology

عمل های اینترونشنال و جراحي قلب :

Tarefe Intervention

جراحي گوش و حلق و بيني:

Tarefe goosho halgho bini